صوت شهید حمید کرمانشاهی فرمانده گروهان امیرالمومنین گردان شهادت