حاج منصور نورایی

مناجاتی که قبل از اذان صبح در پادگان دوکوهه پخش میشد۰شهدا و رزمندگان با آن مناجات می کردند.
حاج منصور نورایی
حدود سال ۱۳۶۰
دوکوهه