گزارش چهارمین گردهمایی رزمندگان گردان شهادت در برنامه در شهر شبکه تهران