گزارش دومین گردهمایی رزمندگان گردان شهادت در شبکه 3