گزارش دومین گردهمایی رزمندگان گردان شهادت در برنامه در شهر شبکه تهران