واحد مخابرات گردان شهادت

واحد مخابرات گردان شهادت گروهان اول گروهان فتح است.