نقشی از شهید مسعود عبداقی

نقشی از شهید مسعود عبداقی در جمع گردان مقداد (ماووت)