میقات

عملیات کربلای پنج حاجی بخشی در حال خاموش کردن آتش و شاهد ذره ذره سوختن و شهید شدن داماد عزیزش در درون ماشین…که تلاشش بی نتیجه بود و دامادش بشهادت رسید.