مراسمی در معیت خانواده شهید حمید کرمانشاهی (صبح روز ۲۸ صفر ۱۳۹۹)