مداحی محمدرضا طاهری در دوران نوجوانی در پادگان دوکوهه سال ۱۳۶۲