محل استقرار گردان شهادت در بهمنشیر قبل از عملیات کربلای ۴ (سی سال بعد از عملیات)