فیلم لحظه شروع عملیات والفجر ۸

فیلم لحظه شروع عملیات والفجر۸
با رمز یا فاطمه_الزهرا
توسط سردار حاج علی فضلی