فیلمی از سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج احمد پاریاب