فيلمى از شهداى مظلوم عمليات بدر

فيلمى از شهداى مظلوم عمليات بدر كه توسط استخبارات رژیم بعث منتشر شد