شهید سید محسن دربندی

مستندی درباره شهید سید محسن دربندی از هم رزمانمان در گردان شهادت و مقداد که توسط رضا صبور از تهیه شده است.