سینه زنی هنگام خاکسپاری شهید مسعود عبدایی

سینه زنی هنگام خاکسپاری شهید مسعود عبدایی با میانداری شهید سید محسن دربندی