تصاویر پخش شده از تلویزیون عراق پس از عملیات کربلای 4