اکبر عاطفی

اکبر عاطفی فرمانده گردان شهادت در ادامه عملیات کربلای ۵ (بعد از شهادت فرمانده گردان جواد صراف) و عملیات تکمیلی در زمستان ۱۳۶۵