گزارش اولین گردهمایی رزمندگان گردان شهادت در شبکه خبر