اروند مهمان دارد…

غروب ۲۰ بهمن ماه ۱۳۶۴- اروندکنار- عملیات والفجر ۸