اردوگاه اسرای ایرانی در عراق

گزارش دیده نشده‌ای از اردوگاه اسرای ایرانی در عراق، از آرشیو تلوزیون فرانسه