قاسم بوربور

نام رزمنده :
photo_2018-04-16_14-13-14
زندگی نامه رزمنده
اطلاعات مرتبط با رزمنده
اولین اعزام (راوی: قاسم بوربور)
اولین اعزام (راوی: قاسم بوربور)
ضامن نارنجک (راوی: قاسم بوربور)
ضامن نارنجک (راوی: قاسم بوربور)
عاشق تفحص شهدا (راوی: قاسم بوربور)
عاشق تفحص شهدا (راوی: قاسم بوربور)
مسرور (راوی: قاسم بوربور)
مسرور (راوی: قاسم بوربور)
پلاک (راوی: قاسم بوربور)
پلاک (راوی: قاسم بوربور)