عملیات های گردان شهادت

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
محرم
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
والفجر ۸
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
فتح‌المبین
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
بدر
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
طریق‌القدس