گروهی از رزمندگان گردان مقداد و شهادت بر سر مزار شهید حمید کرمانشاهی روز شهادت امام رضا (ع)