کانال کمیل (جمع جانبازان با کاروان هیات گردان شهادت)