جمعی از همرزمان شهید حمید کرمانشاهی در صبح روز ۲۸ صفر ۱۳۹۸ بر سر مزار آن شهید