جمعی از همرزمان شهید حمید کرمانشاهی در صبح روز ۲۸ صفر ۱۴۰۰ بر سر مزار آن شهید