جمعی از همرزمان شهید حمید کرمانشاهی در صبح روز ۲۸ صفر ۱۳۹۹ بر سر مزار آن شهید