تقدیر و تشکر از خدمتگزاران دومین گردهمایی گردان شهادت در فر هنگسرای بهمن