بازدید از مناطق جنگی بهمنشیر و کرخه محل استقرار گردان شهادت سال ۱۳۹۰