دسته بندی رزمندگان: متوفا

علی دارابی
نام رزمنده : علی دارابی