نوشته‌ای برای رهبر معظم انقلاب

” با سلام بر رهبر کبیرمان که کوهها باید استواری و دریاها خروش را باید ار او یاد بگیرند ، آن پیری که چون لب به سخن می گشاید شرق و غرب را در امواج سخنان خویش گیج می کند ، سخنانی که گویی از سرشت و اعماق دل میلیونها انسان بیرون می آید و او بعد از چهارده قرن دوباره انقلابی را به سبک انقلاب امام حسین (ع) در روز عاشورا و کربلا به پا کرد و به ندای هل من ناصر حسینی پاسخ مثبت داده و می رود تا با رهبری پیامبر گونه اش طوفانی که از ایران شروع به خروشیدن گرفته کاخهای سفید و کرملین را از جای برکند. “