ابیات پیدا شده در کتاب‌های شهید علی فرقانی

ابیات پیدا شده در کتاب‌های شهید که به گفته‌ای همیشه ورد زبانش بود:

ز بی‌دردی بود هر کس که خوابش بیش‌تر گردد / ز مکتب کودک کودن غیابش بیش‌تر گردد

جوان با کار و کوشش کسب نیرو می‌کند افزون / شود محکم رسن تا پیچ و تابش بیش‌تر گردد

محبت بر ضعیفان باعث عزت شود آری / که گل هرچند افزون شد گلابش بیش‌تر گردد

غنی از دادن انفاق مالش بیش‌تر گردد / چو آب از چاه بردارند آبش بیش‌تر گردد

به عقبی هر که پاداش عمل از خویش می‌گیرد / خوشا آن‌کس که در دنیا ثوابش بیش‌تر گردد

زکات حسن زیبایی بود بر مؤمنین عفت / که زن از پاکدامانی حجابش بیش‌تر گردد

ستمگر بیش‌تر سازد ستمگر قدرت افزاید / زمین شوره از گرما سرابش بیش‌تر گردد