آخرین یادداشت شهید سعید طوقانی برای برادرش حمید

آخرین یادداشت شهید سعید طوقانی برای برادرش حمید تا به خانواده بگوید که او به جبهه رفته است.