دلنوشته رزمندگان

فرشته_نجات (راوی: مصطفی باغبانی)
فرشته_نجات (راوی: مصطفی باغبانی)
دل‌نوشته احمد معمارپور از شهید جواد صراف
دل‌نوشته رضا مرادی از شهید حمید کرمانشاهی